Zásady ochrany osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů v kostce

Obecné informace

Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tuto webovou stránku. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o tématu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

Shromažďování údajů na této webové stránce

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na této webové stránce provádí provozovatel webových stránek. Jejich kontaktní údaje naleznete v části "Oznámení o odpovědném orgánu" v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány tím, že nám je poskytnete. Pro .B se může jednat o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem při návštěvě webových stránek našimi IT systémy. Jedná se především o technické údaje (e.B internetový prohlížeč, operační systém nebo čas přístupu na stránku). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na tuto webovou stránku.

K čemu vaše údaje používáme?

Část údajů je shromažďována za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte v souvislosti se svými údaji?

Máte právo kdykoli bezplatně obdržet informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli do budoucna odvolat. Za určitých okolností máte také právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Můžete nás kdykoli kontaktovat, pokud máte jakékoli další dotazy týkající se ochrany údajů.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Když navštívíte tuto webovou stránku, vaše chování při surfování může být statisticky vyhodnoceno. To se provádí hlavně s takzvanými analytickými programy.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

2. Hosting

Externí hosting

Tato webová stránka je hostována externím poskytovatelem služeb (hostitelem). Osobní údaje shromážděné na této webové stránce jsou uloženy na serverech hostitele. Ty mohou zahrnovat IP adresy, žádosti o kontakt, meta a komunikační údaje, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístupy na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webových stránek.

Hostitel je využíván za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními a stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. .b GDPR) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (e.B. snímání otisků prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Používáme následujícího hostitele:

Náš hostitel bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností a řídit se našimi pokyny ve vztahu k těmto údajům.

K&K Software AG

Bgm.-Weigand-Str. 8
D-97447 Gerolzhofen

Zpracování objednávek

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (DPA). Jedná se o smlouvu předepsanou zákonem o ochraně osobních údajů, který zajišťuje, že zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

3. Obecné informace a povinné informace

Soukromí

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Když používáte tuto webovou stránku, shromažďují se různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Upozorňujeme, že přenos dat na internetu (e.B. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému subjektu

Odpovědným orgánem za zpracování údajů na této webové stránce je:

VdAW
Pan Samir Bendt
D-70599 Stuttgart, Německo

Telefon: 0711 / 16779-14
E-mail: bendt@vdaw.de

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (e.B jména, e-mailové adresy apod.).

Doba skladování

Pokud v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů není uvedena konkrétnější doba uchovávání, vaše osobní údaje nám zůstanou, dokud účel zpracování údajů nepřestane platit. Pokud podáte legitimní žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, vaše údaje budou vymazány, pokud nebudeme mít jiné právně přípustné důvody pro uložení vašich osobních údajů (e.B. daňové nebo obchodní doby uchovávání); v druhém případě dojde k výmazu poté, co tyto důvody pominou.

Obecné informace o právních základech zpracování údajů na této webové stránce

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR, za předpokladu, že jsou zpracovávány zvláštní kategorie údajů v souladu s čl. 9 odst. 1 GDPR. V případě výslovného souhlasu s předáním osobních údajů do třetích zemí se zpracování údajů provádí také na základě čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud jste souhlasili s ukládáním souborů cookie nebo přístupem k informacím ve vašem koncovém zařízení (e.B. prostřednictvím otisků prstů zařízení), zpracování údajů se navíc provádí na základě § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud jsou Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro realizaci předsmluvních opatření, zpracováváme Vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm.b GDPR. Dále zpracováváme Vaše údaje, pokud je to nezbytné pro splnění právní povinnosti na základě čl. 6 odst. 1 písm.c GDPR. Zpracování údajů může také probíhat na základě našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Příslušné právní základy v každém jednotlivém případě jsou uvedeny v následujících odstavcích tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Poznámka k předávání údajů do USA a dalších třetích zemí

Mimo jiné používáme nástroje od společností se sídlem v USA nebo jiných třetích zemích, které nejsou bezpečné podle zákona o ochraně údajů. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje přenášeny a zpracovávány v těchto třetích zemích. Rádi bychom poukázali na to, že v těchto zemích nelze zaručit žádnou úroveň ochrany údajů srovnatelnou s úrovní ochrany údajů v EU. Například americké společnosti jsou povinny předat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste vy jako subjekt údajů mohli proti tomu podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že americké úřady (e.B tajné služby) zpracovávají, vyhodnocují a trvale ukládají vaše údaje na amerických serverech pro účely sledování. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů prováděného až do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech, jakož i proti přímému marketingu (čl. 21 GDPR)

POKUD SE JEDNÁ O ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. E NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME JIŽ ZPRACOVÁVAT VAŠE DOTČENÉ OSOBNÍ ÚDAJE, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO PRO URČENÍ, VÝKON NEBO OBHAJOBU PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČLÁNKU 21 (1) GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, PRO ÚČELY TAKOVÉ REKLAMY; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD JE SPOJENO S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMOU. POKUD VZNESETE NÁMITKU, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDOU POUŽITY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 GDPR).

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení. Právem podat stížnost nejsou dotčeny žádné jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě Vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, byly předány Vám nebo třetí osobě v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímý přenos údajů jinému správci, dojde k tomu pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS

Tato stránka používá šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám zasíláte jako provozovatel stránek. Šifrované připojení poznáte podle toho, že adresní řádek prohlížeče se změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

Informace, výmaz a oprava

V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo vymazání těchto údajů. Můžete nás kdykoli kontaktovat, pokud máte jakékoli další dotazy týkající se předmětu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Můžete nás kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

  • Pokud zpochybňujete přesnost vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, obvykle potřebujeme čas na ověření. Po dobu trvání auditu máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud zpracování vašich osobních údajů bylo/je protiprávní, můžete požádat o omezení zpracování údajů namísto výmazu.
  • Pokud již Vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete k uplatnění, obraně nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů namísto výmazu.
  • Pokud jste podali námitku podle článku 21 (1) GDPR, musí být nalezena rovnováha mezi vašimi a našimi zájmy. Dokud ještě není jasné, čí zájmy převažují, máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování vašich osobních údajů, mohou být tyto údaje zpracovávány – kromě jejich uložení – pouze s Vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

4. Shromažďování údajů na této webové stránce

Koláčky

Naše internetové stránky používají tzv. "cookies". Cookies jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné poškození vašeho zařízení. Jsou uloženy buď dočasně ve vašem zařízení po dobu trvání relace (soubory cookie relace), nebo trvale (trvalé soubory cookie). Soubory cookie relace jsou automaticky smazány na konci vaší návštěvy. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem zařízení, dokud je sami nevymažete nebo dokud nebudou automaticky smazány vaším webovým prohlížečem.

V některých případech mohou být soubory cookie od společností třetích stran uloženy také ve vašem zařízení, když vstoupíte na naše stránky (soubory cookie třetích stran). Ty nám nebo vám umožňují používat určité služby společnosti třetí strany (e.B. cookies pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Četné soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (např.B funkce nákupního košíku nebo zobrazení videí). Jiné soubory cookie se používají k vyhodnocení chování uživatelů nebo k zobrazení reklamy.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provedení procesu elektronické komunikace, k poskytování určitých funkcí, které si přejete (e.B. pro funkci nákupního košíku) nebo k optimalizaci webových stránek (e.B. soubory cookie pro měření publika webu) (nezbytné soubory cookie), jsou uloženy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání nezbytných cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním cookies a srovnatelných technologií rozpoznávání, zpracování probíhá výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG); souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijetí souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovat automatické vymazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Zakázání souborů cookie může omezit funkčnost této webové stránky.

Pokud jsou soubory cookie používány společnostmi třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom samostatně informovat v souvislosti s tímto prohlášením o ochraně údajů a v případě potřeby požádáme o váš souhlas.

5. Pluginy a nástroje

Webová písma Google

Tato stránka používá tzv. Webová písma, která jsou poskytována společností Google, pro jednotnou prezentaci písem. Když vyvoláte stránku, prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazil texty a písma.

Za tímto účelem se prohlížeč, který používáte, musí připojit k serverům společnosti Google. V důsledku toho se společnost Google dozví, že tato webová stránka byla navštívena prostřednictvím vaší IP adresy. Používání Google WebFonts je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na jednotné prezentaci písma na svých webových stránkách. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (e.B. snímání otisků prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, bude váš počítač používat standardní písmo.

Další informace o webových písmech Google naleznete v části https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.